Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Priėmimo į darželius tvarka

 SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio 27 d. Nr. TS IV(32)-1987

Kazlų Rūda

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr.23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsnio 6 dalimi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.Patvirtinti Vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (pridedama).

2.Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2006-03-29 sprendimo Nr. TS31-21 „Dėl vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos nustatymo“ 1 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras Vytautas Kanevičius

 

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 27 d.

sprendimu Nr. TS IV(32)-1987

 

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas.

2. Aprašo tikslas – plėtoti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, optimizuoti priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes tvarką.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymais ir kitais tesės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinį ugdymą.

4. Aprašo nuostatomis vadovaujasi Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio ugdymo programą.

 

II. VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

 

5. Ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami vaikai nuo gimimo (jei įstaigoje yra pritaikytos patalpos) iki 5 metų imtinai.

6. Vaikai priimami į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą:

6.1.gyvenantys Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą);

6.2.gyvenantys kitoje savivaldybėje, jeigu bent vieno iš tėvų darbovietė yra Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, o jų gyvenamojoje vietovėje nėra švietimo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio ugdymo programą.

7. Priimant vaikus į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes pirmenybė teikiama vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymus vystymosi sutrikimas.

8. Vaikai, kuriems Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, į švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupes priimami be eilės.

9. Vaikų, priimamų į ikimokyklinio ugdymo grupes, sąrašus sudaro įstaigos direktorius iki kiekvienų metų liepos 1 dienos. Jei yra laisvų vietų grupės gali būti papildomos visus metus.

10. Tėvai (globėjai) ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 dienos informuoja švietimo įstaigos direktorių apie apsisprendimą lankyti įstaigą. Atsisakius lankyti ar nepateikus informacijos, prašymų registracijos žurnale įrašoma pastaba apie atsisakymą lankyti įstaigą. Laisva vieta siūloma kitam vaikui pagal tėvų (globėjų) prašymų registravimo datą.

11. Vaikas į ikimokyklinę grupę priimamas sudarant dvišalę (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos) ugdymo sutartį ikimokyklinio ugdymo programos laikotarpiui.

12. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir registruojama vadovaujantis Lietuvos Vyriausiojo archyvo patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

13. Vaikai į grupes priimami ir išbraukiami iš jų įstaigos direktoriaus įsakymu.

14. Tėvai (globėjai), prieš priimant vaiką į įstaigą, pateikia nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimą ir/ar jo kopiją, vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą, pažymą, kad bent vieno iš tėvų darbovietė yra Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, o jų gyvenamojoje vietovėje nėra švietimo įstaigos (jei vaikas gyvena kitoje savivaldybėje).

15. Jei vaikas vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių nelanko įstaigos, jis yra išbraukiamas iš sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

16. Vaiką, pradėjusį lankyti švietimo įstaigą, švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas įrašo į Mokinių registrą ir suformuojama vaiko Asmens byla.

 

III. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, REGISTRAVIMAS

 

17. Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupę pateikia švietimo įstaigos direktoriui. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami nuolat.

18. Tėvų (globėjų) prašyme nurodoma:

18.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji ir deklaruota gyvenamoji vieta (adresas), kontaktiniai telefonai;

18.2. pageidaujama priėmimo į grupę data.

19. Tėvai (globėjai) kiekvienais kalendoriniais metais (išskyrus pirmuosius prašymo pateikimo metus, jei prašymas pateiktas sausio – balandžio mėn.) nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. privalo patvirtinti raštu pateiktą pageidavimą vaikui lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę. Nepatvirtinus pateikto pageidavimo lankyti įstaigą, vaikas iš pageidaujančiųjų lankyti sąrašo yra išbraukiamas, vieta neišsaugoma.

20. Tėvų (globėjų) prašymai lankyti Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupes registruojami tam skirtame žurnale, kuriame nurodoma:

20.1. įrašo eilės numeris;

20.2. vaiko vardas, pavardė;

20.3. vaiko gyvenamoji vieta;

20.4. tėvų (globėjų) kontaktinis telefonas;

20.5. nuo kada pageidauja lankyti grupę;

20.6. vaiko gimimo data;

20.7. prašymo pateikimo data;

20.8. tėvų (globėjų) parašas;

20.9. kada ir į kokią grupę vaikas priimtas;

20.10. kada ir kodėl vaikas išbrauktas iš sąrašų.

21. Informacija apie laisvas vietas į ikimokyklinio ugdymo grupes skelbiama švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

22. Vaikui išvykus, jo asmens byla lieka švietimo įstaigoje.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Asmenys, susiję su duomenų tvarkymu, atsako už duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Už šio Aprašo įgyvendinimą ir grupių komplektavimą atsakingas švietimo įstaigos direktorius.

25. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

 

_________________________

 

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-22 11:47:37

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man