Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Mokesčio už darželius tvarka

Sprendimas netenka galios 2020-09-10:

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-301, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-09, i. k. 2020-18962

Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-10 iki 2020-09-09

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08248

  

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO  / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. T-144

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 7, 8 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. T-245, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11085

 

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. T-98 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir Bubių mokyklos, Bazilionų ir Kurtuvėnų mokyklų-daugiafunkcių centrų ikimokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis tarybos sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                              Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-144

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-190

redakcija)

 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato tėvų (globėjų), kurių vaikas (-ai) lanko Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes 4 val. ir daugiau, mokesčio už vaikų maitinimą, ugdymo paslaugos mokesčio nustatymo, lengvatų taikymo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11085

 

2. Aprašas skirtas asignavimų valdytojams, Šiaulių rajono savivaldybės lopšeliams-darželiams ir bendrojo ugdymo mokykloms, tėvams (globėjams).

3.  Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. mokestis už vaikų maitinimą – mokestis, kurį sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);

3.2. mėnesinis mokestis už ugdymo paslaugą – mokestis, kurį sudaro ugdymo reikmėms skirtos išlaidos, t. y. ugdymo, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, inventoriui įsigyti ir kitoms reikmėms;

3.3. kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VAIKŲ MAITINIMAS IR DIENOS NORMA

 

4. Vaikų maitinimo Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse maitinimo dienos normos:

4.1. ikimokyklinio amžiaus iki 3 metų grupėse, dirbančiose 10,5 val. per dieną, – 1,80 Eur;

4.2. ikimokyklinio amžiaus nuo 3 metų ir priešmokyklinio amžiaus grupėse, dirbančiose 10,5 val. per dieną, – 2,00 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11085

 

5. Tėvai (globėjai) moka mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuris sudaromas iš:

5.1. mokesčio už vaikų maitinimą (už kiekvieną lankytą dieną);

5.2. mėnesinio 7 Eur mokesčio ugdymo įstaigai už ugdymo paslaugą (nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11085

 

6. Mokestis už vaikų maitinimą nustatomas atsižvelgiant į vaiko buvimo grupėje laiką ir maitinimų skaičių:

6.1. 4 val. grupėje (1 maitinimas – pietūs) – 50 procentų dienos maitinimo normos;

6.2. 4 val. grupėje (2 maitinimai – pusryčiai ir pietūs) – 75 procentai dienos maitinimo normos;

6.3. 6 val. grupėje (2 maitinimai – pusryčiai ir pietūs) – 75 procentai dienos maitinimo normos;

6.4. 10,5 val. ir daugiau grupėje (2 maitinimai, be pusryčių) – 75 procentai dienos maitinimo normos, kai vaikas atvedamas į grupę nuo 9 iki 9.30 val.;

6.5. 10,5 ir daugiau val. grupei (3 ir daugiau maitinimų) – 100 procentų dienos maitinimo normos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11085

 

7. Vaikai ugdomi 4 val. gali būti nemaitinami (vaikas atvedamas į grupę nuo 9 iki 9.30 val. ryto). Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad vaikas lankytų grupę 4 val. be maitinimo, pateikia raštišką prašymą.

8. Vaiko lankymas ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę nurodant valandų ir maitinimų skaičių, įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

9. Mokestis už vaiko (-ų) maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

9.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (dėl vieno iš tėvų mirties ar vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė);

9.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir iki 24 metų, jeigu jie mokosi dieninėse visų tipų dieninio mokymo įstaigose);

9.3. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

9.4. vaikui nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumas;

9.5. tėvas ar (ir) motina atlieka tikrąją arba privalomąją karo tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11085

 

10. Mokestis už vaikų maitinimą nemokamas, kai:

10.1. vaikas nelanko grupės dėl ligos (ne mažiau kaip 3 darbo dienas iš eilės) pirmąją dieną po ligos, pateikus tėvų (globėjų) rašytinį prašymą dėl mokesčio už vaikų maitinimą netaikymo;

10.2. vaikas nelanko grupės per tėvų (globėjų) kasmetines, nemokamas atostogas ar vieno iš tėvų (globėjų) papildomo poilsio dieną, pateikus patvirtinamąjį dokumentą iš darbovietės apie tėvams (globėjams) suteiktas atostogas ir (ar) papildomą poilsio dieną;

10.3. vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės), pateikus rašytinį prašymą ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas;

10.4. vaikas nelanko grupės tėvų (globėjų) ne darbo laiku, jiems nuolat dirbant pamainomis ar kintančiu grafiku, pateikus patvirtinamąjį dokumentą iš darbovietės, kad tėvas (globėjas) nuolat dirba pamainomis ar kintančiu grafiku;

10.5. šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus įrodančią Socialinės paramos skyriaus pažymą;

10.6. tėvų (globėjų) pageidavimu vaikas nelanko grupės per mokinių rudens, Kalėdų, žiemos ir Velykų atostogas, pateikus rašytinį prašymą, ar įstaiga (grupė) laikinai uždaroma Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ar jo įgalioto asmens sprendimu;

10.7. paskelbta ekstremali situacija, kelianti pavojų vaikų gyvybei ar sveikatai, nustatyta ypatingoji epideminė padėtis dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei;

10.8. vaikas nelanko įstaigos kitais nenumatytais atvejais, direktoriaus įsakymu (nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais, vienišo tėvo (motinos) ligos atveju ir kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11085

 

11. Mėnesinis mokestis ugdymo įstaigai už ugdymo paslaugą nemokamas:

11.1. vasaros mėnesiais, kai ugdymo įstaiga nedirba;

11.2. vasaros mėnesiais, tėvams (globėjams) pateikus rašytinį prašymą dėl vaiko (-ų) vasaros atostogų iki einamųjų metų balandžio 30 d. ir vaikas nelanko įstaigos nei vienos dienos prašyme nurodytą mėnesį (-iais);

11.3. baigiamųjų grupių ugdytiniai, jei vaikas (-ai) nelanko įstaigos vasaros mėnesiais;

11.4. kai įstaiga uždaroma dėl karantino ir / ar paskelbtos epidemijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11085

Nr. T-85, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06803

 

12. Mokesčio už vaikų maitinimą lengvatos tėvams (globėjams) taikomos, pateikus raštišką prašymą ir atitinkamos lengvatos suteikimą patvirtinančio dokumento kopiją:

12.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas yra miręs ar vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė);

12.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų) ir pažymą iš mokymosi įstaigos, kai vaikai 18–24 m., jeigu jie mokosi dieninėse visų tipų mokymo įstaigose);

12.3. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

12.4. vaikui nustatytas vidutinis ir sunkus neįgalumas;

12.5. tėvas ar (ir) motina atlieka tikrąją arba privalomąją karo tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11085

 

13. Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos lengvatos, pristatomi įstaigos direktoriui priimant vaiką į grupę, o vėliau – vieną kartą per metus iki einamųjų metų rugsėjo 25 d.

14. Prašyme dėl lengvatos tėvai (globėjai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes.

15. Lengvata taikoma nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

16. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami ne ginčo tvarka.

17. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

18. Mokestis už įskaitinį mėnesį sumokamas iki kito mėnesio 15 dienos.

19. Darbuotojai už pietus moka 50 procentų dienos maitinimo normos mokestį ir Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą antkainį.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-250, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15333

 

20. Mokesčių administravimą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, vadovaudamasis šiuo aprašu.

 

III SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

21. Jei vaikas nelanko ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupės daugiau nei 1 mėnesį per mokslo metus iš eilės be pateisinamos priežasties, direktoriui raštu įspėjus tėvus (globėjus), vaikas išbraukiamas iš sąrašų.

22. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų,  mokestis už vaikų maitinimą mokamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, mokestis už vaikų maitinimą nustatomas nuo einamojo mėnesio 1 dienos.

23. Tėvams (globėjams) nesumokėjus nustatyto mokesčio už vaikų maitinimą bei mėnesinio mokesčio ugdymo įstaigai už ugdymo paslaugą ir nepateisinus priežasčių per 5 darbo dienas po 18 punkte nustatyto termino pasibaigimo, įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus).

24. Mokesčio už vaikų maitinimą bei mėnesinio mokesčio ugdymo įstaigai už ugdymo paslaugą skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Įstaigos direktorius supažindina tėvus (globėjus) su šiuo aprašu ir kontroliuoja, kad mokesčiai būtų teisingai suskaičiuoti ir sumokėti nustatytu laiku.

26. Mokesčių skaičiavimo ir surinkimo kontrolę vykdo Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario(-ių) ar Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva.

28. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

29. Aprašas viešai paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

30. Priežiūrą dėl aprašo vykdymo atlieka Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-190, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18531

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-190, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18531

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-233, 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11002

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-245, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11085

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-85, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06803

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-250, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15333

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-16 10:02:55