Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Priėmimo į darželius tvarka

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-244

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, 46 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 67 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos higienos norma HN 75:2016  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T-143 „Dėl Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                  Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. liepos 2 d. sprendimu

Nr. T-244

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų (globėjų) prašymų pateikimo ir registravimo, grupių komplektavimo, vaikų priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir lopšelių-darželių (toliau – Švietimo įstaiga) ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes, vykdančias veiklą daugiau nei 4 valandas per dieną, tvarką, priežiūrą ir atsakomybę.

2. Vaikai ugdytis pagal 4 val. ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priimami vadovaujantis Mokinių priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos sprendimu.

3. Vaikai į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 75:2016  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, Aprašu ir kitais teisės aktais.

4. Aprašo tikslas – optimizuoti ir užtikrinti priėmimo į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarką, siekiant tenkinti gyventojų poreikį ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas, skaidriai, patikimai ir automatiškai valdyti patekimo į Švietimo įstaigas procesus, racionaliai paskirstyti vaikų srautus, tvarkyti laukiančių eilėse į Savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikų apskaitą bei teikti patikimą ir tikslią informaciją visuomenei apie vaikų priėmimą, grupių komplektavimą, laisvas ugdymo vietas grupėse ir jų poreikį.

5. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos:

5.1. Informacinė sistema (toliau – Sistema) – centralizuota tėvų (globėjų) prašymų pateikimo ir jų informavimo elektroninėmis priemonėmis sistema, kurios paskirtis – registruoti prašymus dėl vaikų priėmimo į Švietimo įstaigas, sudaryti laukiančių eilėse vaikų sąrašus, skaidriai tvarkyti pageidaujančių lankyti Švietimo įstaigas vaikų duomenis, teikti patikimą ir tikslią informaciją;

5.2. Sistemos duomenų gavėjai – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistas, atsakingas už ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą, Švietimo įstaigos vadovas ar jo paskirtas darbuotojas, atsakingas už Sistemos duomenų tvarkymą ir priežiūrą;

5.3. Sistemos duomenų teikėjai – tėvai (globėjai), pateikę prašymus dėl vaikų priėmimo į Savivaldybės Švietimo įstaigų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes;

5.4. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

6. Tėvai (globėjai) prašymus dėl vaikų priėmimo į Savivaldybės Švietimo įstaigų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – prašymas) pildo elektroniniu būdu Sistemoje, kurios prisijungimo nuorodą galima rasti Savivaldybės interneto svetainės www.siauliuraj.lt rubrikoje „Registracija į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes“, arba pildo raštu ir pateikia Švietimo įstaigai, kurią pageidauja lankyti.

7. Prašyme nurodoma:

7.1. vaiko vardas ir pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta;

7.2. tėvų (globėjų) duomenys (vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta, kontaktiniai telefonai, elektroniniai pašto adresai);

7.3. pageidaujama priėmimo data;

7.4. pirmumo teisę suteikiančios priežastys;

7.5. vaiko specialieji ugdymosi poreikiai (jeigu yra);

7.6. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi;

7.7. pageidaujama lankyti Švietimo įstaiga (nurodomos ne daugiau kaip dvi Švietimo įstaigos).

8. Pildant prašymą dėl vaiko priėmimo, būtina pateikti gimimo akto įrašo kopiją.

9. Prašymai priimami ir Sistemoje registruojami nuolat. Už duomenų teisingumą atsako tėvai (globėjai). Jeigu tėvai (globėjai) pateikia prašymą Švietimo įstaigai, tos Švietimo įstaigos vadovas ar jo paskirtas darbuotojas, atsakingas už Sistemos duomenų tvarkymą ir priežiūrą, nedelsdamas suveda prašymo duomenis į Sistemą.

10. Prašymai, kuriuose pateikta netiksli informacija arba nurodyti ne visi privalomi duomenys, Sistemoje neregistruojami.

11. Įregistravus prašymą, Sistema automatiškai suformuoja žinutę apie sėkmingą duomenų užregistravimą ir prašymui suteikiamas unikalus kodas bei eilės numeris.

12. Sistema tėvams (globėjams) suteikia teisę pagal unikalų prašymo kodą nuolat tikrinti vaiko vietą pageidaujančiųjų lankyti Švietimo įstaigą eilėje ir sudaro galimybę formuluoti paklausimus apie vaikų priėmimą į Švietimo įstaigas.

13. Prašymai registruojami pagal Apraše numatytą vaikų priėmimo į Švietimo įstaigas tvarką.

14. Pateikti prašymai galioja iki:

14.1. bus suteikta paslauga;

14.2. vaikas pradės mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

14.3. Ginkūnų lopšelyje-darželyje ir Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“, kol vaikas pradės mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

14.4. prašymas bus tėvo (globėjo) atsiimtas;

14.5. du kartus atsisakius pasiūlytos vietos (nepasirašius sutarties).

15. Negaliojantys prašymai Sistemoje panaikinami.

16. Atsisakyti paslaugos iki sudarant ugdymo sutartį tėvai (globėjai) gali Sistemoje arba atvykę į prašyme nurodytą pageidaujamą lankyti Švietimo įstaigą. Kai paslaugos atsisakoma sudarius ugdymo sutartį, tėvai (globėjai) raštu ar elektroniniu paštu informuoja Švietimo įstaigos vadovą dėl jos nutraukimo. Švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu vaikas išbraukiamas iš ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sąrašų. 

III SKYRIUS

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 

17. Grupės komplektuojamos pagal vaikų amžių ir poreikius, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus kasmet iki rugsėjo 1 d. ir, esant laisvoms vietoms, papildomos per mokslo metus.

18. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir (ar) jungtinių ugdymo grupių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose nurodomas Savivaldybės tarybos sprendimu.

19. Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau negu vaikui sueina 5 metai. Ginkūnų lopšelyje-darželyje ir Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupės nekomplektuojamos.

20. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ komplektuojama viena grupė vaikams nuo gimimo.

21. specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikai gali būti ugdomi bendrosios ar specialiosios paskirties grupėse. Vaikai, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, priimami ugdytis nuo vienerių  metų amžiaus su Savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos rekomendacija į Kuršėnų lopšelį-darželį „Eglutė“.

 

IV SKYRIUS

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKA

 

22. Vaikas (-ai) į Švietimo įstaigas priimamas (-i) tokia tvarka:

22.1. į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes iš pageidaujančiųjų lankyti Švietimo įstaigą eilės pagal prašymo įregistravimo datą:

22.1.1. vaiko ir vieno iš tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta priskirta Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintoms Švietimo įstaigų aptarnaujamoms teritorijoms, pirmumo teisę teikiant Aprašo 23 punkte nurodytu eiliškumu;

22.1.2. vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei Švietimo įstaigose yra laisvų vietų ir priimti visi eilėje esantys Savivaldybės vaikai pagal amžių ir pageidaujamą lankyti datą.

23. Pirmumo teisę lankyti Švietimo įstaigą suteikiančios priežastys:

23.1. vaiko ir vieno iš tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta priskirta Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintoms Švietimo įstaigų aptarnaujamoms teritorijoms;

23.2. priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikai;

23.3. vaikai, kuriems Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

23.4. vaikas (-ai), kurio (-ių) brolis ar sesuo iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. lanko ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę toje įstaigoje. Pirmumo teisė galioja neatsižvelgiant į Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtą Švietimo įstaigos aptarnaujamą teritoriją;

23.5. Ginkūnų lopšelyje-darželyje ir Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ – vaikas (-ai), kurio (-ių) brolis ar sesuo iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. lanko priešmokyklinio ugdymo grupes Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų ir Kairių  pagrindinėje mokyklose;

23.6. globojami šeimose, šeimynose ar įvaikinti vaikai;

23.7. vaikai iš daugiavaikių šeimų, kurių bent 3 yra ikimokyklinio amžiaus ir tėvai yra dirbantys;

23.8. toje Švietimo įstaigoje dirbančių darbuotojų vaikai.

24. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti priėmimo pirmumo teise pagal Aprašo 23 punktą, iki einamųjų metų kovo 31 d. pagal poreikį turi pateikti pirmumo teisę patvirtinančius dokumentus (jų kopijas).

25. Iki einamųjų metų kovo 31 d. Švietimo įstaigos vadovas, vadovaudamasis Švietimo įstaigos nustatyta tėvų informavimo tvarka, informuoja vaiko, užregistruoto į eilę Sistemoje, tėvus apie preliminarų priėmimą į Švietimo įstaigą nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.

26. Tėvams (globėjams) prašyme nurodžius pakeisti datą, nuo kurios pageidaujama lankyti Švietimo įstaigą, Švietimo įstaigos Sistemos duomenų gavėjas koreguoja Sistemoje užregistruotą prašymą. Vaikas paliekamas Sistemoje pageidaujančiųjų lankyti Švietimo įstaigą eilėje iki kito prašyme nurodytos datos.

27. Jeigu tėvų (globėjų) prašyme lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę nurodytu pageidaujamu laiku laisvų vietų nėra, vaikas paliekamas Sistemoje pageidaujančiųjų lankyti Švietimo įstaigą eilėje iki jam bus priskirta atsilaisvinusi vieta, atitinkanti vaiko amžių ir poreikius.

28. Vaikų, priimamų į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes, preliminarius sąrašus sudaro Švietimo įstaigos direktorius iki einamųjų metų balandžio 1 d. pagal pateiktus prašymus. Jei grupėse yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti pildomi nuolat.

29. Priimant vaiką, pateikiami šie dokumentai:

29.1. pažyma apie šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą išduota ne anksčiau kaip mėnuo iki priėmimo dienos;

29.2. nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

29.3. Savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo pažymos ir (ar) asmens sveikatos priežiūros specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažyma;

29.4. pagal poreikį dokumentai (jų kopijos), patvirtinantys pirmumo teisę;

29.5. atvykus iš kitos Švietimo įstaigos, pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą Švietimo įstaigoje.

30. Vaikų priėmimo į grupes įteisinimas:

30.1. įvertinus priėmimo dokumentus ir patvirtinus vaiko priėmimą Sistemoje, vaiko priėmimas Švietimo įstaigoje įforminamas dvišale ugdymo sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui (vaikas laikomas neatvykusiu į Švietimo įstaigą, jei iki rugpjūčio 31 d. (imtinai) nepasirašyta dvišalė ugdymo sutartis);

30.2. vaiko priėmimas į Švietimo įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu, suformuojama vaiko asmens byla.

31. Apie vaiko priėmimą į Švietimo įstaigą tėvams (globėjams) Sistema praneša automatiškai prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute.

32. Galutiniai ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sąrašai sudaromi ir tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu einamųjų metų rugsėjo 1 d.

33. Priėmus vaiką į vieną iš Savivaldybės Švietimo įstaigų, vaikas, įrašytas Sistemoje į eiles kitose Savivaldybės Švietimo įstaigose, išbraukiamas iš sąrašų.

34. Tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupės lankymą (jei vaikas negali atvykti į įstaigą, tėvai (globėjai) turi apie tai informuoti).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą atlieka Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, kuris:

35.1. stebi Sistemoje pageidaujančių lankyti ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes, vaikų eiles;

35.2. vykdo ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo poreikio ir pasiūlos stebėseną.

36. Švietimo įstaigos, vykdančioms ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas ilgiau nei 4 val., gali kreiptis į Savivaldybės seniūnijas dėl 0–6 metų vaikų sąrašų, deklaruotų jų aptarnaujamoje teritorijoje, patvirtintoje Savivaldybės tarybos sprendimu.

37. Už Aprašo nuostatų įgyvendinimą atsako Švietimo įstaigos direktorius.

38. Asmenys, susiję su asmens duomenų Sistemoje tvarkymu, atsako už jų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Savivaldybės tarybos nario (-ių), Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ar Švietimo įstaigos iniciatyva.

40. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.

 

__________________________

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-16 10:01:40